Privacyverklaring

Van de onderneming:

ROLLEX bv Kanadastraat 19
B-2860 Sint-Katelijne-Waver
Ondernemingsnummer: 0437.278.176
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +32 (0)15 20 15 49

hierna “ROLLEX” genoemd.

ALGEMEEN

Als ROLLEX zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vinden de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. ROLLEX wil zijn klanten en de gebruikers van zijn diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Wij willen onze klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om de klanten een optimale service aan te bieden. Deze Privacy verklaring is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op bezoekers van de website “www.rollex.be”. Hieronder vindt u informatie over welke persoonsgegevens ROLLEX verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens:

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

ROLLEX kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u
- gebruik maakt van de diensten en producten van ROLLEX
- omdat u deze gegevens zelf   
- bij het invullen van een contactformulier op de website   
- bij een plaatsbezoek in het kader van een offerte en/of dienstverlening   
- bij een schriftelijke, telefonische, fax- en/of e-mail aanvraag uwerzijds
aan ROLLEX verstrekt.

ROLLEX kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Aanhef (Dhr,/Mevr. etc.)
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

ROLLEX treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van zijn klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van de producten en diensten van ROLLEX.
In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijke vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door ROLLEX voor zover deze nodig zijn in het kader van onze producten en diensten.

WAAROM ROLLEX GEGEVENS NODIG HEEFT

ROLLEX verwerkt persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren

ROLLEX verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt , en/of per e-mail of per post u te kunnen benaderen om een vraag uwerzijds te beantwoorden.

Daarnaast kan ROLLEX uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit diensterverleningen in het kader van onze beroepsactiviteiten plaatsing en onderhoud parketvloeren , inclusief voor de hieraan verbonden administratieve , wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen.

ROLLEX kan uiteraard niet aan een vraag, producttoelevering en/ of dienstverlening voldoen wanneer de door ons hiervoor benodigde en gevraagde inlichtingen niet ter beschikking gesteld worden.

HOE LANG ROLLEX GEGEVENS BEWAART

ROLLEX bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Om wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen na te komen of uit juridische noodzaak worden de gegevens gearchiveerd volgens de wettelijk voorziene bewaartermijnen. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

DELEN MET ANDEREN

ROLLEX verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te kunnen voldoen aan uw verzoek , of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige dienstverleningen niet meer kunnen aangeboden worden door ROLLEX.

COOKIES EN DE WEBSITE

Website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door ROLLEX enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.
Voor meer informatie dienaangaande verwijzen wij naar de “Disclaimer” gepubliceerd op de website.
Cookies Op onze website wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een “functionele cookie”. Deze cookie wordt automatisch verwijderd bij het verlaten van de website.
Voor meer informatie over ons gebruik van cookies,waarom en hoe, verwijzen wij naar het “Cookiebeleid” gepubliceerd op de website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
ROLLEX zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de dertig dagen op uw verzoek reageren.
Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BEVEILIGING

ROLLEX neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van ROLLEX dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en geselecteerd. Aan deze medewerkers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

De website “www.rollex.be” vermeld links naar sites van derden (sociale media, beroepsverenigingen) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring vallen. De gebruiker wordt aangeraden dit zelf na te gaan door de privacyverklaring te raadplegen die op iedere website moet voorkomen.
De website maakt verder gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ROLLEX verzamelde persoonsgegevens , neem dan contact met ROLLEX   door het versturen van een brief aan bovenvernoemd adres of via e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

CONTACTGEGEVENS

Een vraag of een verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacyverklaring kan ten alle tijden gericht worden aan:

Rollex Bvba, Kanadastraat 19,
B-2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel: +32 (0)15 20 15 49
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WIJZIGINGEN

ROLLEX houdt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. De laatste update wordt op de website gepubliceerd en het verdient aanbeveling om deze geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Versie 02 2018-05-24